Rada Miasta uznała: Kraków staje się coraz bezpieczniejszy

KS
KS
Rynek Główny w Krakowie

Przedstawiono raport o stanie Gminy Kraków 2023, powstał on w oparciu o piętnaście najważniejszych dziedzin zarządzania, które odzwierciedlają dziedziny funkcjonowania miasta i życia mieszkańców. Raport o stanie miasta, został opublikowany i przyjęty przez Radę Miasta Krakowa stosunkiem głosów: 22 za, 14 wstrzymało się. 

Kraków jeszcze bezpieczniejszy 

W 2023 roku poziom bezpieczeństwa publicznego w Krakowie utrzymywał się na bardzo wysokim poziomie. Wykrywalność przestępstw wyniosła 68,6%, co jest wynikiem lepszym niż w roku poprzednim. Aż 86,8% mieszkańców uznało Kraków za miasto bezpieczne, podczas gdy w 2022 roku odsetek ten wyniósł 78,2%. 

Zieleń 

Kraków konsekwentnie rozwija swoją zieloną infrastrukturę. Powierzchnia biologicznie czynna na terenie Krakowa wyniosła 72,2% w stosunku do powierzchni miasta. Powstały liczne nowe parki kieszonkowe oraz większe tereny zielone, takie jak np. Saski Ogród Krakowian, Baśniowy Ogród Krakowian, Szachowy Ogród Krakowian. W 2023 roku zakończono budowę parku Zakrzówek oraz parku im. Wisławy Szymborskiej, a także rewitalizację parku im. Wojciecha Bednarskiego i alei Róż. 

Planowanie przestrzenne i architektura 

Na koniec 2023 roku w Krakowie obowiązywało 256 planów miejscowych, które objęły 78% powierzchni miasta. Trwały prace nad 64 nowymi planami, uwzględniającymi kolejne 22,8% powierzchni miasta oraz uchwalono 12 nowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Demografia i zdrowie 

Niestety, nadal spada przyrost naturalny, w roku ubiegłym wyniósł -414. W tym kontekście niezmiernie ważny okazał się prowadzony przez miasto krakowski program in vitro, dzięki któremu w 2023 roku urodziło się 71 dzieci. 

Ponadto w 2023 roku realizowano 9 programów polityki zdrowotnej i przyjęto 3 nowe programy: 

  • program zwiększenia dostępności do świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych 
  • program wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci 
  • program wykrywania zaburzeń słuchu u dzieci. 

Pomoc i integracja społeczna 

Populacja mieszkańców Krakowa objęta pomocą społeczną wyniosła 3,9%. Funkcjonowało 9 domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, 5 domów pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 22 dzienne ośrodki wsparcia dla osób starszych. Wsparciem objęto także rodziny z dziećmi z niepełnosprawnościami oraz realizowano programy Kraków dla Rodziny „N” i Krakowska Karta Rodzinna 3+. Rozpoczęto też opracowanie planu lokalizacji i budowy Centrów Zdrowia 75+. 

Oświata i wychowanie 

W roku szkolnym 2023/2024 Miasto Kraków prowadziło 431 różnego typu szkół i placówek oraz dotowało 500 placówek prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina. Łączne wydatki na inwestycje ogólnomiejskie w 2023 roku wyniosły 111 mln zł. 

Ponaddwukrotnie zwiększono również wysokość miejskiej dotacji dla prywatnych żłobków i klubów dziecięcych. Otworzono nowy żłobek na os. Piastów i zaplanowano budowę kolejnych 11. 

Mieszkalnictwo 

Liczba oczekujących na lokale spadła o 8,32% w porównaniu do roku poprzedniego, a zadłużenie lokatorów zmniejszyło się z 13,7% do 12,6%. Odnotowano poprawę stanu technicznego budynków gminnych oraz skrócenie czasu realizacji napraw. 

Transport 

W 2023 roku powstało 39,5 km nowych dróg dla rowerów, pieszych i rowerów oraz dróg na wałach przeciwpowodziowych, co zwiększyło łączną długość wydzielonej infrastruktury rowerowej do 229,4 km. Zamontowanych zostało ponad tysiąc stojaków rowerowych, uruchomiono wypożyczalnię rowerów LajkBike, oferującą tysiąc jednośladów. 

Społeczeństwo obywatelskie 

Organizacje pozarządowe zrealizowały 513 zadań publicznych w trybie wsparcia oraz 282 zadania w trybie powierzenia. Przeprowadzono 50 konsultacji społecznych z udziałem 346 organizacji pozarządowych. Zrealizowano też dziesiątą edycję budżetu obywatelskiego, na którą przeznaczono 38 mln zł. Najwięcej propozycji zgłaszanych przez mieszkańców dotyczyło zieleni i ochrony środowiska. 

Przedsiębiorczość i nauka 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2023 roku spadła o 0,4 punktu procentowego w porównaniu z rokiem 2022, osiągając poziom 1,9%. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 242,7 tys. osób, co stanowi wzrost o 2,3% w porównaniu z poprzednim rokiem. Kraków zajął wysokie pozycje w rankingach dotyczących atrakcyjności inwestycyjnej oraz warunków prowadzenia biznesu, a krakowskie uczelnie wysoko oceniano w rankingach krajowych i międzynarodowych: Uniwersytet Jagielloński zajął 293. miejsce na świecie w QS World University Rankings. 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

W Krakowie działało 28 instytucji kultury podlegających miastu, a wydatki na kulturę w 2023 roku stanowiły 4,8% budżetu miasta, czyli 369 zł na mieszkańca. Stypendia i Nagrody Miasta Krakowa otrzymało 267 twórców. W 2023 roku zakończono 17 inwestycji i kontynuowano realizację 15, w tym m.in. takich, jak: Muzeum KL Plaszow, modernizacja Nowohuckiego Centrum Kultury, przebudowa Teatru KTO, modernizacja Teatru Ludowego, Muzeum Fotografii oraz modernizacja kin Kijów i Agrafka. 

Turystyka

W 2023 roku liczba odwiedzających Kraków wyniosła 12,18 mln, co oznacza wzrost o 45% w porównaniu z rokiem 2022. Szacunkowe wpływy z turystyki w 2023 roku wyniosły 10,6 mld zł, czyli odnotowano wzrost o 58%. Średni czas pobytu turystów wyniósł 2,4 dnia, a szacunkowe wydatki – 550 zł dziennie. 

Czysty Kraków

W 2023 roku rozpoczęto opracowywanie planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) dla Krakowa. Na utrzymanie czystości i porządku wydano ponad 90 mln zł.

Cały raport jest dostępny na stronie: Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa

Źródło: Kraków.pl

Podaj dalej
Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *