Rada Miasta porzuca prace nad studium gminnym. Wszystkie wnioski poszły do kosza!

MN
MN
Kraków, Stare Miasto, Rynek Główny
Kraków, Stare Miasto, Rynek Główny

Przez kilka lat Kraków pracował nad „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa”. Mieszkańcy przez cztery lata składali wnioski. Teraz okazuje się, że wszystkie wnioski pójdą do kosza, bo miasto porzuca prace nad studium, by skupić się na ″planie ogólnym″.

Plan ogólny to nowe narzędzie planistyczne, które do końca 2025 roku musi zastąpić studium gminne. To efekt ostatniej nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plan ogólny jest uchwalany obowiązkowo dla obszaru całej gminy. W przeciwieństwie do studium, będzie aktem prawa miejscowego. Jego ustalenia uwzględniane są przy sporządzaniu planu miejscowego oraz będą stanowić podstawę prawną wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ten dokument ma być w założeniu bardziej przystępny dla mieszkańców i posiadać ujednoliconą formę dla całego kraju. Nie będą tu wyznaczane kierunki rozwoju gminy, tak, jak miało to miejsce w studium gminnym, lecz miasto zostanie podzielone na strefy planistyczne, dla których zostaną określone podstawowe parametry urbanistyczne. Katalog możliwych do wyznaczenia stref obejmuje m.in. strefę wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, strefę wielofunkcyjną z zabudową jednorodzinną, strefę usługową, strefę zieleni i rekreacji, a także komunikacyjną.

W planie określone zostaną gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej w zakresie zapewnienia dostępu do obiektów infrastruktury społecznej, np. do budynku szkoły podstawowej czy obszarów zieleni publicznej.

Co ze studium?

Z uwagi na to, że plan ogólny ma zastąpić studium gminne, Rada Miasta Krakowa uchwałą podjętą w styczniu 2024 r., odstąpiła od sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa” i przystąpiła do sporządzenia planu ogólnego miasta Krakowa.

Wnioski złożone do studium w latach 2018–2020 pozostaną więc bez rozpoznania. Mieszkańcy, którzy składali wnioski do studium kilka lat temu, muszą to zrobić jeszcze raz.

Warto dodać, że wszystkie obowiązujące plany miejscowe zachowują moc, a wyznaczone w nich tereny inwestycyjne znajdą odzwierciedlenie w sporządzanym planie ogólnym gminy.

Jak złożyć wniosek do planu ogólnego?

Procedura sporządzenia projektu planu ogólnego będzie składać się m.in. z etapu składania wniosków, konsultacji społecznych, opinii i uzgodnień projektu.

26 lutego ukazało się ogłoszenie prezydenta o możliwości składania przez mieszkańców wniosków do planu. Od tego momentu, aż do 29 maja, można je składać wyłącznie na formularzu zgodnym z rozporządzeniem ministra rozwoju i technologii.

Formularz jest dostępny na stronie: bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne.

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziła nowe narzędzia nie tylko w postaci planu ogólnego, ale też zintegrowanego planu inwestycyjnego (ZPI) oraz Rejestru Urbanistycznego, czyli systemu, który stanowi źródło danych o informacjach przestrzennych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Część przepisów weszła już w życie, część wejdzie z początkiem 2025 i 2026 r.

Sporządzanie planu ogólnego miasta Krakowa [pptx].

Podaj dalej
1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *